1. EDEBİYAT/BİLİM

I. “Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazını’nda Doğu” 

SEKSİYON BAŞKANI:  Prof. Dr. Hikmet Asutay (İletişim: hikmetasutay@yahoo.de)  

BŞK. YRD.: Doç. Dr. Necdet Neydim

1. Türk ve Alman Çocuk ve Gençlik Yazını

Türk ve Alman çocuk ve gençlik yazınında kuram, yazın tarihi ve güncel yaklaşımlar. Karşılaştırmalı çalışmalar da bu oturumda kabul edilecektir.

2. Türk-Alman Çocuk Yazını

Çocuk Yazınında çocuğa görelik kavramı. Okuma edimi, okuma alışkanlığı ve okuma araştırmaları. Yazın eğitimi ve eğitim yaklaşımları genel geçer araştırma konularıdır. “Doğu” ve/ya “Mülteci  / sığınmacı” konusu en güncel araştırma konusudur.

3. Eğitim mi, yazın dünyasına hazırlık mı? Resimli kitaplarda yöntem ve yaklaşım tartışması.  Resimli kitaplarda eğitsel yaklaşımlar. Resimli kitaplarda yazınsal anlatım, bu alanda çalışılabilecek konulardır.

4. Türk-Alman Gençlik Yazını: Gençlik romanlarında gençlik kültürleri. Türk ve Alman gençlik yazınlarında yeni yaklaşımlar, konu seçimleri. Ergen araştırmaları ve ergen roman. Gençlik yazınında görsel işitsel metin türü olarak Türk-Alman filmleri.  Türk ve Alman gençlik yazınlarında genç kız yazını. Gençlik yazını ve kültürlerinde Cyberfiction, cybermobbing, internet kavramları. Türk ve Alman gençlik yazınlarında mülteci / sığınmacı imgeleri, başlıca araştırma konularıdır.

 

II. “Almanca Yazılmış Otobiyografilerde veya Anılarda Doğu

SEKSİYON BAŞKANI:  Prof. Dr. Nazire Akbulut (İletişim: nakbulut@gazi.edu.tr),

BŞK. YRD.: Doç. Dr. Muhammed Koçak

Seksiyonda sunulacak bildirilerden beklenen; gerek Almanya, Avusturya ve İsviçre’de yazılmış otobiyografik eserlerde/anılarda, gerekse Almanca konuşulan toplumları etkileyen çevirisi yapılmış otobiyografilerde ‘şark’ nasıl ve niçin tanımlanmış olgusuna yeni bir bakış açısı sağlamaktır.

Sorgulanmasını umduğumuz diğer sorular, örneğin aktarılan veya yazılmayan, diğer bir ifadeyle unutulanlar; otobiyografi yazarının kişiliği, mesleği, çağının etkisi gibi özelliklerin otobiyografi/anı yazın türünü ne ölçüde belirlediğidir. Yazın eleştirisi kadar sosyoloji, psikoloji, tarih, imge bilim ve kültürlerarasılık gibi farklı disiplinlerin bu yazın türüne yaklaşımı nedir?

Otobiyografiler veya anılar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda, bireysel belleğe olduğu kadar toplumsal ve kültürel belleğe de önem verildiği bilindiği için, bu açıdan da hazırlanan yazılar seksiyona konu olan yazın türünü tanıyıp yorumlayıp zenginleştirmede katkı sunacaktır.

Öykülenmiş bilgilerin didaktik boyutu düşünülürse otobiyografik veya anı fragmanlarının yabancı dil derslerinde dil, yazın ve kültür tarihi doğrultusunda sorgulanması da seksiyon başlığı altında yer alacaktır.

Teorik incelemeler kadar uygulamalı çalışmaları da kapsayacak seksiyon bildiri özetlerinin 300 kelimeyi aşmayacak şekilde gönderilmesi beklenmektedir.

III. „Göç Sonrası Edebiyatta Doğu’nun Sunuş Biçimleri”

SEKSİYON BAŞKANI:  Prof. Dr. Mahmut Karakuş

BŞK. YRD.: Doç. Dr. Saniye Uysal Ünalan  (İletişim: saniyeu@gmail.com) – Yrd. Doç. Dr. Halit Üründü

İnsanların küresel göç hareketleriyle ortaya çıkan yeni kültürel anlayış, yaşanan yeni çevrede temasa geçilen yeni kültürle farklı tartışma biçimlerine yol açmaktadır. Almanya’daki göçmenlerin yeni çevre ile sanatsal ve edebi karşılaşmaları daha “gurbet”e ayak basmaları ile başlamakta ve zamanla farklı boyutlar ve biçimler kazanmaktadır.

On yıllar içinde azınlığın değişmesi/dönüşmesi gibi, bu göçten etkilenenler tarafından üretilen edebiyat da değişime/dönüşüme uğramaktadır. Bu dönüşüm özellikle söz konusu edebiyatın, “yabancı işçi edebiyatı”ndan, “yabancılar edebiyatı”ndan, “çok kültürlü edebiyat” tan, “Türk-Alman edebiyatı”ndan “göç sonrası edebiyat”a uzanan nitelenme yelpazesinde görülmektedir.

Bu seksiyon için, göç sonrası edebiyattan hareket eden, ancak bunu, kavram olarak en geniş anlamıyla anlaşılması gereken Doğu’nun perspektifinden ele alan bildiriler beklenmektedir.

 

IV. “Alman Edebiyatında Doğu’nun Medyalararası Sunuç Biçimleri”

SEKSİYON BAŞKANI:  Prof. Dr. Osman Toklu (İletişim: osmantoklu@hotmail.com)

BŞK. YRD.: Ögr. Gör. Dr. Sevil Onaran

Medyalararasılık, bir üstkavram olarak medyaların sınırlarını  aşan bir tüm olguların bütünü biçimde tanımlanır ve genel olarak üç temel alanda incelenir: Medya bileşimi, medya değişimi ve medyalararası ilişkiler.  Medya bileşimi, örneğin edebi eserlerin sinemaya aktarımı, kaynak medya edebiyatın tbgünümüzde genellikle (çizgi romanlar, fotoroman, sinema, opera (edebi eserlerin sinema veya televizyona aktarımı, tiyatro oyunu metinlerinin sahneye konulması) (sinemanın anlatım arzının edebi metinlere yansıması) kavramlarının sıralandığı bir üst başlık, üst kavram olarak görülmekte. Bu kavram çerçevesinde edebiyat, müzik, resim, fotoğraf, radyo, sinema, tiyatro, televizyon, çağımızda tüm dünyada yaygılaşan internet vb. gibi medyaların karşılıklı etkileşimi, bunlar arasındaki geçişler, bu medyaların birbiri içerisinde bir araya gelmesi, birbirlerine yansımaları düşünülmektedir genellikle. Diğer bir deyişle, medyalararasılık, gönderim yapılan, etkileşim kurulan medyanın anlatım araçlarından yararlanılması, bir medyanın başka bir medya içinde yeniden üretilmesi, birinin diğerinin konusunu oluşturması olarak açıklanabilir.

Seksiyonumuz edebi metinlerle çeşitli medyalar arasındaki gönderimleri incelemek ve tartışmaya açmayı  amaçlamakta ve medyalarasılık kuramlarını tartışarak irdeleyen çalışmaları beklemektedir.

2. EĞİTBİLİM / ALMANCA ÖĞRETİMİ

V. "Göç, Kültür ve Eğitim"

SEKSİYON BAŞKANI:  Prof. Dr. Feruzan Gündogar (İletişim: fergun1959@ttmail.com)

BŞK. YRD.: Doç. Dr. Müzeyyen Ege - Dr. Gülay Heppınar

Göç olgusu, günümüzde halen farklı yaklaşımlar içeren, kısmen de duygusal açıdan tartışılan bir konudur. Ancak günümüzde göç, ufkun, yorumların ve deneyimlerin çeşitliği açısından çok yönlülük ve çok anlamlılık başlıklar kapsamında değerlendirilmektedir. Bu karmaşık ve heterojen yaşam biçimleri sınırları her açıdan aşmakta olduğu gibi göç olayını sadece bir yerden diğer bir yere gitmek olarak tanımlamak yeterli olmadığı anlaşılmıştır; günümüzde göç, daha çok farklı kültür mekânları ve birden fazla kimlik yapıları arasında değişen tercihler olarak düşünülmektedir. Bu alışılmış, olağan olan durum içinde, çok boyutlu görüşler, hibrit kimlikler, çoklu kültürler çoklu yaşam biçimleri yer almaktadır. Göçün odak noktasını kimlik oluşumuna yardımcı içerikler ve kimlik oluşumuna yardımcı anlamlar ile sürekli yapılan müzakere oluşturmaktadır. Bu müzakere, tüm toplumsal ve sosyal alanlarda yapıldığı gibi eğitim alanında da etkisini göstermektedir.

Bu oturumda göç deneyimlerinin çok boyutluluğu; göçte güncel yaşam, dilsel farklıklar ve edebiyatta ki yansımaları açılardan ele alınacaktır. Özellikle okul, üniversite, öğretmen yetiştirme ve öğretmenlere hizmet içi eğitim bağlamında ortaya çıkan göç sorunsalının eğitime olan etkisini irdeleyen çalışmalar önem kazanmaktadır.

Konu Başlıkları: Eğitimde (ilk-ve ortaöğretimde) göç çalışmaları - Almanca Öğretmenliği kapsamında göç çalışmaları - Dil üzerine (karşılaştırmalı) çalışmalar - Almanca Öğretmenliği kapsamında karşılaştırmalı kültür(bilimi) çalışmaları - Edebiyatta ve edebiyat öğretiminde göç çalışmaları - Göçmen Suriyeli çocukların okullaşması ile ilgili çalışmalar

VI. "Öğretmen Yetiştirim Sürecinde, Atamalarda ve Çalışma Alanlarında Sorunlar-Çözüm Öneriler"

SEKSİYON BAŞKANI:  Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden (İletişim: madensevinc@hotmail.com)

BŞK. YRD.: Dr. Güleser Korkmazer - Okt. Nilüfer Epçeli

Bu seksiyonda öğretmenlik lisans programına kabullerde ve öğretmen yetiştirim sürecinde (örneğin Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi, Dil Yeterliği, Dil Öğretme/Öğrenme, Almanca Öğretmenliği Lisans Müfredatı, Kalite, Almanca Öğretmen Adaylarının Motivasyonu, Gözlem ve Öğretmen Uygulamaları, Öğretmen Yeterlikleri vb. gibi konularda), Almanca öğretmenlerinin istihdamında (örneğin Kadro Yetersizliği, İşe Alımlarda Ölçme ve Değerlendirme, Atama Şartlarının Sürekli Değiştirilmesi vb. gibi konularda) ve Almanca öğretmenlerinin mesleklerini icra ettikleri ortamlarda (Öğretmen ve Öğrenci Motivasyonu, Öğretim Materyalleri, Teknoloji İmkânları ve Kullanımı, MEB Müfredatı, Teorik Bilgilerin Uygulamaya Aktarımı, Etkin Öğretmen Profili vb. gibi konularda) ortaya çıkan problemlerin tanımlandığı, tartışıldığı ve sorunları gidermeye yönelik çözüm önerilerinin geliştirildiği, yabancı dil öğretiminde ve öğreniminde yeni yaklaşımların tanıtıldığı ve eğitimde iyi uygulama örneklerine yer veren çalışmaları içeren bildiriler kabul edilecektir.

VII. “Yabancı Dil Olarak Almanca’da Yenilikçi Gelişmeler”

SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu (İletişim: shatip@istanbul.edu.tr)

BŞK. YRD.: Yrd. Doç. Dr. Birsen Özünal

Günümüz dünyası pek çok alanda bir takım değişim ve dönüşüm süreçleri geçirmektedir. Kuşkusuz yabancı dil olarak Almanca’nın öğrenilmesi ve öğretilmesi süreci de bu değişimlerin etkisi altında kalmaktadır.

Bilim dünyası ve bilimsel çalışmalardan elde edilen bulgular, eğitim politikalarındaki değişiklikler, teknolojinin ve dijitalleşmenin hızla ilerlemesi ve artan etkisi yabancı dil olarak Almanca’nın öğrenme ve öğretilme süreçlerinin de hızla yeniden gözden geçirilmesini ve yönlendirilmesini gerektirmektedir.

Bu seksiyonda yer alacak olan bildirilerin yenilikçi bir bakış açısını gözeterek yabancı dil olarak Almanca’nın öğrenilmesi ve öğretilmesi süreçlerini geniş bir yelpazede irdelemeleri ve  günümüz zorlukların üstesinden gelmek için gereken becerileri, bilgi ve tutumların ne olabileceğini beklenmektedir.

3. ÇEVİRİBİLİM

VIII. „Türkiye’de Çeviribilimi ve Tarihi: Sınırlar ve Geçişler“

SEKSİYON BAŞKANLARI:  Prof. Dr. Faruk Yücel (İletişim: faruk.yucel@ege.edu.tr), Prof. Dr. İsmail İşcen

Hala bilinmeyenlerle dolu olan çevirinin ve çeviribiliminin Türkiye’deki geçmişini araştırma konusunda birçok alan bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da devlet tarafından organize edilen ve desteklenen farklı kuruluş ve merkezlerde çeviriler yapılmış ve çeviriye ilişkin sorunların ele alınmıştır. Özellikle doksanlı yıllardan sonra sayıları gittikçe artan yeni çeviri bölümleriyle birlikte alanla ilgili yayınların belirgin biçimde artması „Türk“ çeviribilimi olarak adlandırabileceğimiz bir alan oluşmaya başlamıştır. Ancak çeviribilimsel açıdan bakıldığında bilim çerçevesi içinde ulusal yönelimli, sözgelimi "Alman" veya Türk (veya herhangi bir ulusal) çeviribilimden yola çıkmanın sorgulanması meşrudur. Bu sınırlandırma ve kuşku dolu sorunsallaştırma kendi başına bile çeviribilimle ilgili genel sorunsalı açığa çıkarmaktadır; buna "Türk Çeviribilim" de dahildir. Zira "Türk" Çeviribilim ile ilişkili olarak kuşku çok kolay temellendirilebilmektedir; nitekim Zybatow'un göz alıcı bir kavramını kullanmak gerekirse söz konusu bilim (Türk Çeviribilimi) çoğunlukla batı bilgi birikiminin geniş kapsamlı "ithalinden" ibarettir. Böylelikle de "uçsuz bucaksız geniş alan" (Snell-Hornby, 1999) olarak "alandan kişilerin bile mevcut yayınları takip edemediği" bir bilim dalında "Türk Çeviribiliminde" sınırlardan veya geçişlerden bahsetmek mümkün değildir.

Şu konu ya da sorunlara ilişkin başvurular yapılabilir: - Çeviribiliminin tarihinde ne gibi sınırlar ve geçişler bulunmaktadır? - Tarihsel bağlamda çevirinin „ulus oluşturma“daki öneminden oranda söz edilebilir? - Çevirinin geçmişi ve günümüzdeki durumu, çeviribiliminin belli bir gelişime işaret eden izler var mıdır? - Çeviri eğitimi, çeviribilimi ve tarihi açısından ne derecede önemlidir?

4. DİLBİLİM

IX. “Türkçe ve Almancada Bilim Dili ”

SEKSİYON BAŞKANI:  Prof. Dr. Seyyare Duman (İletişim: sduman@anadolu.edu.tr)

BŞK. YARD: Yrd. Doç. Dr. Gönül Karasu

Bu seksiyonda, Almancada bilim dilinin araştırıldığı bildirilere yer verilecektir. Bilindiği gibi, bilim dili her dilde vardır. Bu nedenle Türkçede bunun nasıl olduğunu göstermek de önemlidir. Bilim dilinin problemleri Almancada ve Türkçede nelerdir? Bir başka soru da, bilim dilinin gerçekten öğretilip öğretilemeyeceğidir. Öğrencilerin bilim dilini öğrenebilmeleri ve kullanabilmeleri için neler yapılabilir. Hangi yöntemler bunda yararlı olabilir? Bilim dilinin öğretilmesi Türkiye'de ve Almanya'da nasıl gerçekleşmektedir. Öğrencilerin buna vakıf olabilmeleri için hangi yaklaşımlar kabul edilebilir. 

Themenschwerpunkte: Yabancı Dil ve Bilim Dili Olarak Almanca - Bilim Dili Olarak Türkçe - Almanca Bilim Metinleri - Bilim Dilini Öğretmek - Yüksek Okulda Blilim Dili

5. LİSANSÜSTÜ (MASTER VE DOKTORA ÖĞR.) SEKSİYONU

SEKSİYON BAŞKANLARI:  Prof. Dr. Kadriye Öztürk (İletişim: kozturk@anadolu.edu.tr) – Doç. Dr. Mehmet Tahir Öncü

"Genç Araştırmacıların perspektifinden Orientalizm, Yabancı Dil olarak Almanca öğretimi, Çeviribilim, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarında ağırlıklı araştırma konuları"

Bu oturumda kabul edilecek bildiriler iki grup halinde olacaktır: birincisi “Doğu” konusunu edebiyatbilim, dilbilim, dil eğitimi-öğretimi, karşılaştırmalı çalışmalar, çeviri bilim veya imaj çalışmaları açısından ele alan bildiriler, ikincisi ise bildiri sunacakların çalışma alanları ile ilgili bildirilerdir. Bildirilerin konusu planlanan bir Doktora veya Yüksek Lisans tez çalışması projesi ile ilgili olabileceği gibi, bu türden çalışmaların sonuçları ile ilgili de olabilir.   Bildiri için sizden çalışmanın amacını, kapsamını ve çerçevesini açıklayan 300 kelimelik bir özet istenmektedir. Bildiri dili Türkçe veya Almanca olabilir.

6. USTALAR OTURUMU (TÜRK GERMANİSTİĞİNİN 80. YILI PANELİ)

SEKSİYON BAŞKANLARI: Prof. Dr. Leyla Coşan (İletişim: cosanleyla@hotmail.com) – Prof. Dr. Yasemin Balcı

Ustalar Oturumu“ adıyla düzenlenen bu yuvarlak masa toplantısında amaç ve beklentimiz, Türk Germanistiğinin 80. Yılında, edebiyatbilim, dilbilim, çeviribilim, Almanca öğretimi ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında ulaşılan ortak kazanımların değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.

7. ÖZEL OTURUMLAR

Bu seksiyonda özgün ve konu dışı ve Alman kültürüyle ilgili alan dışı (Türkoloji, Tarih, Psikoloji vs.) bildiri önerilerine yer verilecek ve bildiriler alanlarına göre özel oturumlarda sunulacaktır.

Edebiyatbilim:

SEKSİYON BAŞKANLARI:

Prof. Dr. Ahmet Sarı,   (İletişim: ahmetsari1@gmail.com)
Prof. Dr. Gürsel Uyanık, (İletişim: guyanik@atauni.edu.tr)

Dilbilim:
SEKSİYON BAŞKANI: Doç. Dr. Fatma Öztürk Dağabakan, (İletişimfatmajale@atauni.edu.tr)

BŞK. YRD.: Dr. Öğr. Üyesi Davut Dağabakan (İletişimdavutdagabakan@mynet.com)

Çeviribilim:

SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, (İletişimahmetugur24@gmail.com)

Eğitbilim:
SEKSİYON BAŞKANI: Prof. Dr. Melik Bülbül, (İletişimbulbulm@atauni.edu.tr)